Výberové konanie na pozíciu vedúca zariadenia opatrovateľskej služby - zdravotná sestra

Oznámenie o vyhlásení výberového konania.

 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúca zariadenia opatrovateľskej služby – zdravotná sestra.

 

Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý spĺňa:

Predpoklady podľa § 3 ods.1 písm. a)  a  b) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť)

Kvalifikačné predpoklady podľa § 84 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov: úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (zdravotná sestra)

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

Odborná prax min. 5 rokov v oblasti poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo opatrovania

Ovládanie práce s PC (Word,  Excel, Internet)

 

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

-Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-Fotokópia dokladu o vzdelaní

-Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-Profesijný štruktúrovaný životopis

-Potvrdenie o odbornej praxi

 

Predpokladaný termín nástupu  je  01.01.2012.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou (príp. doručiť osobne do podateľne miestneho úradu) na adresu:

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever

Festivalové námestie 2

040 01 Košice

s  označením „ Výberové konanie“ najneskôr do 15.10.2011.

 

Žiadosť je možné zaslať aj v elektronickej podobe na adresu: alena.pustaiova@kosicesever.sk

Termín uskutočnenia výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní.