Výberové konanie na pozíciu referent právneho oddelenia

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Starosta Mestskej časti Košice – Sever 

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie voľného pracovného miesta 

 

referent  právneho  oddelenia  Miestneho úradu MČ Košice – Sever

 

 

Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý spĺňa:

 

-          predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. a)  a  b)  zákona  č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (spôsobilosť na právne úkony v plnom  rozsahu  a bezúhonnosť)

-          kvalifikačné predpoklady podľa  § 3 ods. 1 písm. c) zákona (vysokoškolské vzdelanie  II.  stupňa  v odbore právo)

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 

-          ovládanie práce s PC (Word,  Excel, Internet)

-          skúsenosti s komunálnym právom, resp. odborná prax v samospráve sú vítané

 

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          fotokópia diplomu, príp. dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-          profesijný štrukturovaný životopis

-          potvrdenie o odbornej praxi

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať  poštou (príp. doručiť osobne  do podateľne) na adresu:

 

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever

Festivalové námestie 2

040 01  Košice

 

s   označením „Výberové konanie“  najneskôr do 15.4.2011

 

Termín uskutočnenia výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti  vo výberovom konaní.