Výber poskytovania služieb v oblasti zabezpečenia zbravotníckych potrieb a liečiv – prieskum trhu - poskytovanie služieb v oblasti lekárnictva

ber poskytovania služieb v oblasti zabezpečenia zdravotníckych potrieb a liečiv – prieskum trhu

Predmet obstarávania:Poskytovanie služieb v oblasti lekárnictva.

Obstarávateľ zabezpečuje služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zabezpečuje finančnú úhradu, pričom platcom je prijímateľ sociálnej služby - klient.

Prieskum trhu

1        Identifikácia obstarávateľa

Obstarávateľ:       Mestská časť Košice Sever

Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

IČO: 00690929

Kontaktná osoba: Marián Gaj, starosta

Tel. 055/63 247 67

2    Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou zapečatených obálok na adrese: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice

Vašu ponuku môžete zadávať až do: 30.12.2011

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram

Košice, dňa 23.12.2011

3    Predmet obstarávania

Opis predmetu obstarávania:

Zabezpečenie služieb v oblasti poskytovania zdravotníckeho materiálu a liečiv. 

Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice.

       Počet vývozov týždenne :  dohodou, podľa potreby na zavolanie.

       Počet klientov :  14

Požiadavky na lekáreň:

A.    Zber receptov a dovoz materiálu na odberné miesto, likvidácia nepoužitých liečiv podľa potreby na zavolanie – ZOS Ťahanovské riadky 91, Košice.

B.     Vyúčtovanie – 1x mesačne  formou faktúr na Miestny úrad MČ Košice – Sever.

C.     Vernostný program. 

D.    Bezplatné liekové poradenstvo.

Ponúkame:

A.    Komplexnú spoluprácu.

B.     Výber všetkých poukazov a receptov pre všetkých 14 klientov ZOS (od praktického lekára, diabetológia, psychiatra a iných podľa potrieb a zdravotného stavu).

4   Termín poskytnutia služby 

Požadovaná  doba trvania služieb: 12mesiacov:  Termín zahájenia služieb:  01.01.2012

                                                                                        Termín ukončenia služieb: 31.12.2012

5    Predpokladaný obrat

       Za obdobie 12 mesiacov činí predpokladaný obrat 30 000 EUR /poisťovňa + prijímatelia sociálnych služieb/.

6    Označenie obálky ponuky

      Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí  byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu.

      Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

      Adresa:    Podateľňa

        Mestská časť Košice – Sever

                        Festivalové námestie č. 2

                        040 01  Košice

       

      Označenie Výber poskytovania služieb v oblasti zabezpečenia zdravotníckych potrieb a liečiv  – neotvárať“!

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.12.2011 o 12.00 hod. v podateľni miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01  Košice.

7    Kritéria na vyhodnotenie ponúk

      Víťazom sa stane ten, ktorého bonusová ponuka za vernostný program bude v návrhu vo finančnom vyjadrení najvyššia.

      Každému uchádzačovi  bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíne do 30.12.2011.

8     Požadované doklady a dokumenty:

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje:

1.   Kópia dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa.

2.   Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v prílohe č.1 tejto pozvánky. Prehlásenie musí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa.

3.   Popis procesu a systému zabezpečenia služieb podľa našich požiadaviek.

4.   Návrh, popis a finančné vyjadrenie bonusov, ktoré budú poskytnuté k uzavretému zmluvnému vzťahu na obdobie 1 roku (napr. dobropis v % za odobraté množstvo darčekové poukážky, iné bonusy , ktoré budú použité výhradne na zlepšenie starostlivosti o poberateľa sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej služby na ul. Ťahanovské riadky 91 v Košiciach).

5.   Návrh zmluvy na elektronickom nosiči v editovateľnom formáte (.doc). Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, respektíve ukončení výberového konania. Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska ceny. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé. MČ Košice - Sever po vyhodnotení ponúk vyzve na obchodné rokovania o podmienkach písomnej zmluvy dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto výzvou.

Zapečatené ponuky

V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a voliteľné podmienky ľubovoľne meniť až do 28. 12. 2011 12:00.

Po tomto termíne : 28. 12. 2011 12:00, budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené.

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom  vyhodnocovania. Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.

Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov. Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť zmluvu na dodávku komodity so žiadnym z oslovených dodávateľov. Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje.

Túto výzvu schvaľuje:                                               

                                                                                                            Marián Gaj v.r.

                                                                                                                 starosta

V Košiciach 23.12.2011

Pre stiahnutie textu výzvy a príloh kliknite TU.