Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 54/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice – Sever č. 52/2016 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom

Podľa ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa musí nariadenie vyhlásiť. Vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

Prílohy: