VIII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever 20.12.2023

P O Z V Á N K A

 

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

VIII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

 

20.  decembra  2023  (streda)  o  16. 00  hod.        

 

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným programom:

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Voľba návrhovej a mandátovej  komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ mestskej časti Košice-Sever
 5. Informácia o stavebných aktivitách v mestskej časti Košice-Sever
 6. Informácia o stave projektov financovaných z externých zdrojov
 7. Správa o výsledku z kontroly vykonanej podľa Plánu kontrolnej činnosti za 2. polrok 2023
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
 9. Správa  o  činnosti  starostu  mestskej  časti  Košice-Sever  za  obdobie od 01.02023 do 30.11.2023
 10. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever na 1. polrok 2024
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver

                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                              Ing. František Ténai, MBA  

                                                                                                              starosta

Prílohy: