VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

 

VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Sever, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2023 (utorok) o 15. 00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto navrhovaným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Návrh zmeny Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Sever na rok 2023 (2. rozpočtové opatrenie)

5. Záver

 

Ing. František Ténai, MBA v.r.

starosta