VII. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 18. augusta 2011

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia druhej vety § 12 ods. 1 v spojení s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 15 ods. 4 zákona č.   401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

VII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

25. augusta 2011 (štvrtok)  o 16.30 hod.  

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Prerokovanie uznesenia č. 44/2011 prijatého na VI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 29.6.2011, ktorého platnosť bola pozastavená

5.     Záver

 

 

Marián Gaj

starosta