VI. rokovanie Miestneho zastupiteľstva

Košice, 21. júna 2011

 

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 4 zákona č.  401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

VI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

29. júna 2011 (streda)  o 15.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

1.     Otvorenie zasadnutia

2.     Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.     Schválenie programu rokovania

4.     Správa náčelníka policajnej stanice Mestskej polície Košice – Stred o činnosti

5.     Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice – Sever

6.     Správa o plnení uznesení, Správa o činnosti miestnej kontrolórky za obdobie od 28.4.2011 do 21.6.2011

        a Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Sever na 2. polrok 2011

7.     Prerokovanie Hodnotiacej správy programového rozpočtu MČ Košice – Sever za rok 2010, Výročnej

        správy MČ Košice - Sever za rok 2010, Správy audítora, Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok

        2010 a Stanoviska miestnej kontrolórky k Záverečnému účtu MČ Košice – Sever za rok 2010

8.     Doplnenie komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

9.     Interpelácie a dopyty poslancov

10.  Rôzne

11.  Záver

 

 

Marián Gaj

starosta