Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie

Vážení občania,

Územný plán je dôležitým strategickým dokumentom mesta, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvojové aktivity v meste. Pre zvýšenie Vašej informovanosti o pripravovanom územnom pláne mesta Košice, Mestská časť Košice-Sever využíva predĺženie lehoty na pripomienkovanie na verejnú prezentáciu za prítomnosti objednávateľa i spracovateľa spojenú s diskusiou občanov mestskej časti.

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie

,,Územný plán mesta Košice - koncept riešenia"sa uskutoční

 vo štvrtok, 13.09.2018 o 17.00 hodine

v priestoroch Auly Maxima Technickej univerzity v Košiciach na Letnej ulici.

 

Na druhej strane uvádzame súvisiace materiály, ktoré si môžete pozrieť a naštudovať. Ak chcete Vaše názory konzultovať či pripravovaný dokument pripomienkovať osobne, prijmite naše pozvanie a príďte na verejné stretnutie. Za všetkých, ktorí toto stretnutie pripravujú sa na Vás teší 

 

Marián Gaj

starosta