Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever           

Oprávnení žiadatelia:

            O dotáciu môžu požiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mesta Košice a ktoré pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území MČ Košice – Sever alebo ktoré poskytujú služby obyvateľom MČ Košice – Sever.

            Účel poskytnutia dotácie:

  • Realizácia projektu „Detské ihrisko Letná ulica 29 - 43 – doplnenie herného prvku detského ihriska na parcele č. 2651/1“ – doplnenie herného prvku detského ihriska na ulici Letná 29-43 v súlade s príslušnými platnými predpismi a normami