Verejná výzva na podanie žiadostí o dotáciu

Mestská časť Košice – Sever v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever vyhlasuje:

Verejnú výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu MČ Košice - Sever

Účel poskytnutia dotácie:

Realizácia projektu „ Detské ihrisko, workout Študentská ulica, na pozemku s parc.č. 4141/1, k.ú. Severné mesto, Košice “ - revitalizácia detského ihriska s prvkom pre workout a sadové úpravy  v súlade s príslušnými platnými predpismi a normami. Žiadosti o dotáciu je možné doručiť v termíne od 05.09.2016 do 09.09.2016.

Zverejnené: 5.9.2016