Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 27.11.2015 podalo Spoločenstvo vlastníkov bytov Ďumbier, Ďumbierská č.16-18 v Košiciach v zastúpení predsedom spoločenstva Ing. Martinom Pukančíkom, na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Obnova bytového domu Ďumbierska č.16-18 v Košiciach" na pozemkoch parcelné čísla 7400 a 7401 v katastrálnom území Severné mesto.