Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ: SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava podal návrh na kolaudáciu stavby: "Rekonštrukcia plynovodov UO 001682 Košice - Kuzmányho 2, stavebný celok, Košice"

Prílohy: