Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad nariaďuje k predloženému návrhu na kolaudáciu stavby "V218,V221-Košice-Čermeľské údolie-zriadenie a úprava VN" ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na deň 11.11.2020 o 9:00 hod. na Hviezdoslavovej 7 v Košiciach.

Vyvesené: 16.10.2020

Zvesené: 02.11.2020