Verejná vyhláška - Odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie stavebníkovi Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice povoľuje uskutočniť vodné stavby (stavebné objekty) uvedené v Rozhodnutí navrhované vrámci stavby: "KE, Modernizácia električových tratí MET v meste Košice"