Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti :Daniel Klema

Naposledy sídlo/pobyt: Košice-Sever

Adresát si môže Daňový exekučný príkaz č. MK/B/2023/269570/00227735/6 vydaný dňa 06.09.2023 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v kancelárii 407  v úradných hodinách. 

Vyvesené: 12.09.2023

Zvesené: 27.09.2023