Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti :Ivan Birka

Naposledy sídlo/pobyt: Odborárska 267/9, 040 01 Košice

Adresát si môže Daňový exekučný príkaz č. MK/B/2023/213595/00226866/12 vydaný dňa 28.08.2023 prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, v kancelárii 407 E v úradných hodinách. 

Vyvesené: 07.09.2023

Zvesené: 22.09.2023