Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Ivan Birka

Naposledy sídlo/pobyt: Odborárska 267/9, Košice

Adresát si môže uloženú písomnosť č. MK/B/2023/213595/00132375/4  prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Triedan SNP 48/A, 040 11, Košice v kancelárii č. 1407E v úradných hodinách. 

Vyvesené: 13.03.2023

Zvesené: 28.03.2023