Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Alexander Buncik

Naposledy sídlo/pobyt: Národná trieda 201/45, Košice

Adresát si môže uloženú písomnosť č. MK/B/2023/002157/00111160/16  prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Magistráte mesta Košice, Triedan SNP 48/A, 040 11, Košice v kancelárii č. 1407E v úradných hodinách. 

Vyvesené: 13.03.2023

Zvesené: 28.03.2023