Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti : Peter Valenčin

Naposledy sídlo/pobyt: 040 01 Košice- Sever 7237

Adresát si môže uloženú písomnosť č. 102379664/2022  prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice, Źelezničná 1,  Košice v kancelárii č. 156A v úradných hodinách. 

Vyvesené: 06.09.2022

Zvesené:21.09.2022