Ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

 P O Z V Á N K A

                                                   V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

28.  novembra  2022  (pondelok)  o  16. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

Slávnostná časť

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb starostu a poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever
 3. Zloženie sľubu starostu Mestskej časti Košice - Sever 
 4. Zloženie sľubu poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever
 5. Príhovor starostu Mestskej časti Košice - Sever 

Pracovná časť

 1. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
 2. Schválenie programu pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia
 3. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 4. Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
 5. Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov z radov poslancov
 6. Informácia kontrolórky Mestskej časti Košice – Sever o kontrolnej činnosti za rok 2022
 7. Návrh zmeny Programového rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2022 (4. rozpočtové opatrenie)
 8. Rôzne
 9. Záver

   

Ing. František Ténai, MBA  v. r.

starosta