Stavebné povolenie MK/A/2023/09103-6

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií  p o v o ľ u j e  stavbu „Arméria - Infraštruktúra“ v skladbe stavebného objektu SO 04 Komunikácie a spevnené plochy, ktorá sa bude nachádzať na pozemkoch evidovaných v registri „C“ KN s parcelnými číslami 6927/35, 6928/2, 6928/1, 6929, 6927/29, 6927/40, 6927/30, 6927/36, 6927/38, 6927/39, 6927/44, 6924/2, 6924/3 katastrálnom území Severné Mesto, 5586/5, 5558/1, 5558/4, 5558/5, 5654/2, 5587/3, 5587/5, 5587/6, 5587/8, 5587/10, 5587/11, 5654/4, 5586/3, 5586/6, 5588/35, 5654/10, 5654/7, 5586/4, 5658/3, 5654/8, 5588/36 katastrálnom území Kamenné a 4302/2, 4304/2, 4304/9, 5500/1, 5501/7, 5501/9, 5501/10, 5501/11, 5501/12, 5501/14, 5501/16, 5499/25, 5499/115, 5499/116, 5499/117, 5499/120, 5654/7, 5654/9, 5654/10, 5654/11, 5499/16 v katastrálnom území Terasa a v registri „E“ KN s parcelným číslom 5103/3 v katastrálnom území Terasa