Stavebné povolenie MK/A/2022/19569-04/I/FOD - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa rozhodol o povolení stavby s názvom "Modernizácia sekundárnych vykurovacích rozvodov z OS P1 - Podhradová, Košice".

Vyvesené: 11.11.2022

Zvesené: 28.11.2022