Stavebné povolenie MK/A/2018/16279-03/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad rozhodol o vydaní stavebného povolenia pre líniovú stavbu : "V221-Košice-Aplinka-zriadenie a úprava TS,VN a NN" v katastrálnom území Čermeľ, pre stavebníka Východoslovenská distribučná, a.s.

Vyvesené: 13.09.2018

Zvesené: 28.09.2018