Stavebné povolenie MK/A/2018/05131-14/I/KRA

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydal povolenie na časť stavby "Košice-Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád - ochrana intravilánu krajského mesta - pravy breh stavba II.rkm 140,575 - 142,517 - Preložka elektrických sietí VN a NN ".

Vyvesené: 11.04.2018

Zvesené: 26.04.2018