Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.
Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie 24 mesiacov s vystavovaním objednávok podľa skutočnej potreby. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.
KRITÉRIA
Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.
Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka.

Dňa 02.03.2015 bola vykonaná oprava vo výzve: odstránenie prílohy č.2, v platnosti ostáva zverejnená Príloha č.2 zo dňa 28.02.2015.