Spôsoby podávania podnetov

Podnetom je: a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa

                            b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Anonymným podnetom sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva. 

Podnet možno podať' písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

V záujme ochrany osobných údajov je vhodné, aby bol podnet adresovaný vždy zodpovednej osobe.

Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne miestneho úradu, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať' zodpovednej osobe. 

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na e-mailovú adresu zodpovednej osoby. 

V prípade potreby doplnenia alebo spresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením primeranej lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.