Smernica č. 1/2015

Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019  Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti Mestskou časťou Košice-Sever a ňou zriadených príspevkových a rozpočtových organizácií, ako aj právo zamestnancov mestskej časti oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.