Smernica č. 1/2015

Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti sa vydáva v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých  opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Táto smernica primerane upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní oznámení a podnetov protispoločenskej činnosti mestskou časťou Košice-Sever a ňou zriadených príspevkových, rozpočtových organizácií, a založených obchodných spoločností, ako aj práva zamestnancov mestskej časti oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím zamestnaním.