Sever hľadá sčítacích komisárov

Ak máte záujem pomôcť mestskej časti Košice – Sever pri sčítaní obyvateľov, môžete sa prihlásiť na miestnom úrade. Sever hľadá záujemcov na pozíciu sčítacích komisárov. Sčítavanie obyvateľov, bytov a domov sa uskutoční v termínoch od 13. mája do 6. júna 2011 a po prvý raz v histórií bude možné využiť nielen klasické tlačené formuláre, ale aj elektronickou formou.  

Mestská časť Košice – Sever hľadá občanov, ktorí majú záujem pracovať ako sčítací komisári pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v MČ Košice - Sever. Svoju písomnú žiadosť, vlastnoručne podpísanú musia poslať poštou na adresu úradu alebo ju osobne podať v podateľni úradu na Severe najneskôr do 8. apríla 2011.

„Do žiadosti je potrebné uviesť titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt – telefónne číslo na mobil, prípadne telefónne číslo na pevnú linku  a elektronický kontakt ( e-mail ). V žiadosti môže byť uvedená aj lokalita, v ktorej má občan záujem vykonávať prácu sčítacieho komisára“oznámila Veronika Luczy, z úradu na Severe. K žiadosti je potrebné doložiť aj Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o spôsobilosti na právne úkony, na ktorom podpis osvedčí buď notár alebo priamo úrad mestskej časti Košice – Sever. „Osvedčenie dáva aj náš úrad a je oproti komerčným službám lacnejšie. Každý sčítací komisár bude za svoju prácu aj ohodnotený“, oznámila Veronika Luczy.

Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa v roku 2011 prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, pričom sa budú zisťovať rovnaké, resp. porovnateľné údaje a preto budú výsledky SODB v SR medzinárodne porovnateľné.

Veronika Luczy