Rozhodnutie OU-KE-OSZP3-2020/009272

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miesne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal rozhodnutie,že vlastníctvo k vozidlu Renault 9 TL, EČV:KE291HF, VIN:VF1L42200D0105217, vlastník a držiteľ Miroslav Kožurko, Krupinská 2, Košice, nenadobúda štát a súčasne určuje, že sa vozidlo stáva starým vozidlom.

Vyvesené: 21.05.2020

Zvesené: 05.06.2020