Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2023/005348-006

Okresný úrad Košice, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby, povoľuje uskutočniť vodné stavby realizované v rámci stavebného objektu SO 01 Vodné hospodárstvo hlavnej stavby "Arméria - Infraštruktúra"  v katastrálnom území Severné Mesto, Kamenné a Terasa.

Vyvesené: 28.02.202

Zvesené: 15.03.2023