Rozhodnutie č. MK/A/2019/06103-07/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť spol. MEOPTIS s.r.o., Lachova 37, Bratislava na prerušenie konania o umiestnení stavby: "Pod Bankovom - infraštruktúra", v katastrálnom území Severné Mesto, Terasa, Kamenné

Vyvesené: 13.03.2019

Zvesené: 28.03.2019