Príspevok na stravovanie dôchodcov od 01.10.2019

Vybavuje oddelenie sociálnych vecí, číslo dverí 008

 

Kontakt : 055/63 33 485

 

Mestská časť Košice  - Sever:

- zabezpečuje v jedálni Strediska sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici v Košiciach stravovanie pre dôchodcov ,cena stravného lístka za 1 obed je vo výške 2,50 €

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 03.10.2019, Uznesením č.225 účelový príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu na rok 2019 pre mestské časti a Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sever na svojom zasadnutí dňa 23.09.2019, Uznesením č.65/2019 príspevky na stravovanie s účinnosťou od 1.10.2019 takto :

 

Výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku:

 

Výška priznaného dôchodku

Výška príspevku mesta Košice

Výška príspevku MČ KE - Sever

Cena stravného lístka po uplatnení príspevku

do 415,00 €

1 €

0,20 €

1,30€

od 415,01 €

0€

0,00 €

2,50€

 

Príspevky sa poskytujú na oddelení soc. vecí na základe predloženého Rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne a platné sú jeden rok.

Žiadatelia, ktorí si dali žiadosť, budú mať príspevok MČ priznaný automaticky.

Predaj stravných lístkov pre dôchodcov v MČ Košice – Sever v roku 2019 sa uskutočňuje:

Úradné hodiny

streda

8.00 – 16.30 hod.

Doklady potrebné k vybaveniu:
•    občiansky preukaz
•    1 x fotokópia posledného Rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava pre príslušný rok

Kontakt:

MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, prízemie, oddelenie sociálnych vecí,  
Mgr. Lenka Zrníková – odborný referent oddelenia soc. vecí,
tel.č. 055/63 33 485
e-mail: lenka.zrnikova@kosicesever.sk

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o príspevok na stravovanie 2019