Predsedom Rady seniorov na Severe sa stal Ing. Ladislav Šimko

Voľba členov a predsedu Rady Seniorov bola spojená s Adventným večierkom, ktorý sa konal 2.12.2011. O voľbách boli členovia Senior domu informovaní vopred osobným listom spolu s volebnými pokynmi. Kandidátov na funkciu člena Rady Senior domu navrhovali samotní seniori, pričom svoje návrhy vhadzovali do zapečatenej urny umiestnenej v Senior dome na Severe. Miestny úrad v deň ukončenia podávania kandidatúr (30.11.2011) na základe návrhov seniorov zostavil kandidátsku listinu a pripravil hlasovacie lístky.

Celkovo bolo nominovaných 20 kandidátov, z ktorých sa 7 kandidáti vzdali nominácie.  Do volieb teda postúpilo 13 kandidátov – seniorov zo Severu. V deň volieb dostal každý z kandidátov rovnaký časový priestor na predstavenie sa voličom. Volilo sa 5 kandidátov za členov Rady seniorov, ktorí si z pomedzi seba následne zvolili predsedu a podpredsedu Rady Seniorov na Severe. Celkovo bolo platných 125 hlasovacích lístkov a 2 neplatné hlasovacie lístky. Volebná komisia zložená z členov Senior domu a zamestnancov MÚ osvedčila platnosť volieb a vyhlásila ich výsledky. Volebnú komisiu jednohlasne zvolili všetci prítomní seniori.  Zápisnica z volieb a s tým súvisiace materiály sú k dispozícii verejnosti v kancelárii starostu MČ Košice – Sever na 3. poschodí  počas úradných hodín.  

 

Členovia volebnej komisie:

Irena Vanacká

Jolana Romančáková

Karol Piller

Marcel Gibóda

Slávka Vacová

 

Vo voľbách boli zvolení za členov Rady Seniorov:

Mgr. Vincent Gavrecký, počet odovzdaných hlasov 58% 

Ondrej Varecha, počet odovzdaných hlasov 57%   

Ing. Ladislav Šimko, počet odovzdaných hlasov  52%    

Anastázia Szczureková, počet odovzdaných hlasov  48% 

Magdaléna Harčariková, počet odovzdaných hlasov  40% 

 

Členovia Rady Seniorov zo svojich radov zvolili za predsedu Ing. Ladislava ŠIMKA a za podpredsedu Anastáziu SZCZUREKOVÚ.