Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

12. marca 2021 (piatok) o 14.00 hod.

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa o plnení uznesení z XI. zasadnutia MR
  5. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2021 - 2023
  6. Informácia o XIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
  7. Rôzne
  8. Záver                                                                                                

                                                                                                   

                                                                                                              

                                                                                                           

                                                                       Ing. František Ténai, MBA      

                                                                                   starosta

 

 

Rozdeľovník: členovia Miestnej rady MČ Košice - Sever