Pozvánka na zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

 

                                              V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

VIII. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever,

 

ktoré sa uskutoční dňa

22. mája 2020 (piatok) o 14.00 hod.

 

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o plnení uznesení z VII. zasadnutia MR
 5. Informácia o IX. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
 6. Rôzne
 7. Záver  

                                                                                                      Ing. František Ténai, MBA v. r.       

                                                                                                                         starosta