Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

             Pozývam Vás na 6. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                           

17.02.2020  /pondelok/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

 

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

   -  Žiadosť o stanovisko k stavebnému povoleniu „Prestavba, prístavba a nadstavba RD na

      malopodlažný  3bj BD  Tomášikova 20 – prezentácia projektu Nina Konečná    

   - Žiadosť o záväzné stanovisko k PD pre stavebné povolenie „ BD na Lomnickej ulici -                 

     prezentácia projektu Ing. arch. Richard Neufeld

   - Parkovisko Slovenskej jednoty 10 PD pre stavebné povolenie

4. Návrh PR MČ na roky 2020 – 2022

5. Výber lokalít pre riešenie statickej dopravy na území MČ - informácia      

6. Výskyt diviačej zveri v MČ Košice – Sever – informácia

7.  Revitalizácia Mlynského náhonu – informácia

8. Rôzne

9. Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie