Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

 

P O Z V Á N K A

 

 

             Pozývam Vás na 4. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                          

11.09.2019  /streda/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

 

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Pohoda a krása s rastlinami – Ing. Eva Černáková, výsadba kvetov a stromov prezentácia

4. Informácia - zmena územného plánu Východoslovenské tlačiarne Košice

5. Informácia -  žiadosť o stanovisko k PD sadové úpravy „Obnova stromoradia na Watsonovej   

    ulici“ 

6. Informácia o stavebných aktivitách v MČ - Sever

7. Rôzne

8. Záver

 

 

 

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie