Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

P O Z V Á N K A

 

             Pozývam Vás na 2. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                           

17.04.2019  /streda/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Kontrola uznesení z 1. zasadnutia KR

4. Správa mestskej zelene - informácia o pripravovaných aktivitách v MČ - Sever

5. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever:

          - Dopravné riešenie FRESH Kustrova ul.

          - Doplnenie dopravného značenia ul. Vencová – školská zóna

          - Žiadosť revitalizácia DI dvor Tomášikova – Národná tr. – Cimborkova

          - Žiadosť oplotenie detských ihrísk na Podhradovej

          - Žiadosti o zrušenie  výbehu pre psov v lokalite Park duklianskych obetí   

          - Žiadosť o opravu dvorovej časti Tolstého 1 

6. Rôzne

7. Záver

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie