Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

           Pozývam Vás na 17. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

23.05.2018  /streda/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

       1  Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia KR          

4. Žiadosť o zavedenie rezidentskej zóny na ulici Němcovej

5. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

6. Návrh záverečného účtu  Mestskej časti Košice – Sever za rok 2017

7. Rôzne

8. Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                           Ing.  Jozef Filipko, v.r.

                                                                                                            predseda  komisie