Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

P O Z V Á N K A

   Pozývam Vás na 16. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14.02.2018  /streda/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

                                   

       1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Návrh VZN MČ Košice-Sever, ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psov           

4. Bytový dom Podhradová - zámer

5. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

6. Rôzne      

7. Záver

 

S pozdravom

 

                                                                                                    Ing.  Jozef Filipko, v.r.

                                                                                                            predseda  komisie