Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever


P O Z V Á N K A

 

             Pozývam Vás na 10. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:                                                           

07.12.2020  /pondelok/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:                                   

1.   Otvorenie

2.   Schválenie programu rokovania  

3.   Stavebné aktivity:

3.1 Žiadosť o vyjadrenie k projektu Severná – architektonická štúdia

3.2 Žiadosť o vyjadrenie sa k upravenej PD – Market FRESH, Kustrova ul.    

4.   Zámer na zveľadenie minigolfového ihriska a lokality Bankov – informácia

5.   Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020/Návrh –  prerokovanie     

6.  Rôzne

7.  Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie