Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry MZ MČ Košice-Sever

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 13. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

13. septembra 2021 o 15.00 hod. (pondelok)

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Kultúrne a športové akcie za predchádzajúce obdobie
  4. Plánované akcie do konca roka 2021
  5. Od Kataríny po Advent- prípravy
  6. Rôzne
  7. Záver

S pozdravom

                                                                                                     

 

                                                                                                           Mgr. Mária Sadovská, v. r.

                                                                                                                   predseda komisie