Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej MZ Košice-Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

Košice, 28.04.2023

P O Z V Á N K A

                                                      Pozývam Vás na  zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 04.05.2023 (štvrtok) o 15.30 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,  Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na roky 2023-2025
  3. Rôzne
  4. Záver

S pozdravom                                                                                                                                                                                    Bc. Matej Kundrát

                                                                                                                                                                                                   predseda komisie finančnej

Prílohy: