Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 28.08.2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

 

dňa 17.09.2019 (utorok) o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2019 
  3. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2019 (4. rozpočtové opatrenie)
  4. Informácia o priebehu súdneho sporu s bývalým zamestnancom
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                   predseda komisie finančnej