Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej 09.11.2023

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 

Košice, 02.11.2023

 
P O Z V Á N K A


Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej  Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 09.11.2023 (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Program:

1.    Otvorenie
2.    Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2023 (2. rozpočtové opatrenie) 
3.    Rôzne
4.    Záver
S pozdravom

                                                                                                         Mgr. Matej Kundrát 
                                                                                                   predseda komisie finančnej