Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 22.09.2022 (štvrtok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Monitorovacia správa Programového rozpočtu MČ Košice – Sever k 30.06.2022 
  3. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 ( rozpočtové opatrenie)
  4. Rôzne
  5. Záver

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r. 

                                                                                                  predseda komisie finančnej