Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

dňa 21.06.2022 (utorok) o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2021
  3. Plnenie PR k 30.04.2022
  4. Návrh zmeny Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2022 (2. rozpočtové opatrenie)
  5. Rôzne
  6. Záver

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                    Ing. Ladislav Kuczik v. r.

                                                                                                 predseda komisie finančnej