Pozvánka na XXVI. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXVI.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

13.  júna  2018  (streda)  o  16. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MZ MČ Košice - Sever
 5. Aktuálny stav budovy Zariadenia opatrovateľskej služby
 6. Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o výsledkoch kontroly za obdobie mesiacov marec až máj 2018
 7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice - Sever na 2. polrok 2018
 8. Správa k výdavkom MČ Košice - Sever na Adventné trhy 2017
 9. Návrh Záverečného účtu MČ Košice – Sever za rok 2017
 10. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné obdobie 2018 – 2022
 11. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v Mestskej časti Košice – Sever pre voľby poslancov miestneho zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018
 12. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever
 13. Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever
 14. Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy
 15. Harmonogram plánovaných zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever do konca volebného obdobia
 16. Správa o činnosti starostu Mestskej časti Košice - Sever
 17. Interpelácie a dopyty poslancov
 18. Rôzne
 19. Záver                                                                                                        

                                                                                                                              

                                                                                                 Marián Gaj  v. r.

         starosta

 

VŠETKY MATERIÁLY NÁJDETE TU!