Pozvánka na XXIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXIV.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

15.  marca  2018  (štvrtok)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

s týmto navrhovaným programom:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa, voľba návrhovej a mandátovej komisie

3.      Schválenie programu rokovania

4.      Správa o činnosti Mestskej polície Košice – Stanice Sever za rok 2017

5.      Správa o plnení uznesení MZ

6.      Správa kontrolóra MČ Košice – Sever o kontrolnej činnosti za mesiac január a február  2018

7.      Informácia o zmenách rozpočtu – rozpočtových opatreniach starostu MČ Košice - Sever

8.      Zmeny Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

9.      Návrh VZN Mestskej časti Košice – Sever č. 53, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

10.  Doplňujúca voľba prísediacich Okresného súdu Košice I na volebné obdobie r. 2018 - 2021

11.  Informácia o stavebných aktivitách v MČ Košice – Sever

12.  Správa o stave vybavenia dopytov a podnetov občanov zaznamenaných počas poslaneckých dní do poslaneckej knihy

13.  Správa o činnosti starostu MČ Košice – Sever

14.  Interpelácie a dopyty poslancov

15.  Rôzne

16.  Záver                                                                                                        

                                                                                                                              

Marián Gaj  v. r.
       starosta

MATERIÁLY NÁJDETE TU!